Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 12 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Stowarzyszenie ESTEKA ul.11 Listopada 8a 39-400 Tarnobrzeg (zwana dalej „Stowarzyszenie”), przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie ESTEKA ul.11 Listopad 8a 39-400 Tarnobrzeg

DANE KONTAKTOWE
Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@esteka.pl, pisemnie na adres: Stowarzyszenie ESTEKA ul.11 Listopad 8a 39-400 Tarnobrzeg
 
CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH PANI/PANA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ STOWARZYSZENIE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
 1. Zawarciu i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ze statutu i ustawy o organizacjach pozarządowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów statutowych Stowarzyszenia, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f RODO).
 4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE STOWARZYSZENIE BĘDZIE PRZETWARZAŁA PANI/PANA DANE OSOBOWE PRZEZ OKRES niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
 1. W zakresie realizacji zawartej z Stowarzyszeniem umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Stowarzyszenia, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszeniu, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody.
ODBIORCY DANYCH PANI/PANA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE PRZEZ STOWARZYSZENIE NASTĘPUJĄCYM KATEGORIOM ODBIORCÓW:
1. Podmiotom przewidzianym w ustawie o usługach turystycznych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in. producentom zadania, koordynatorom projektów, przewoźnikom, hotelarzom, restauratorom, ubezpieczycielom, firmom transportowym, w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE, PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU NASTĘPUJĄCE PRAWA:
 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO).
 2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).
 3. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), w przypadku gdy:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 1. 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy:
 • a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • c) Stowarzyszenie nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Stowarzyszenia są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. 5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie w oparciu o prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Stowarzyszenia wiążący, chyba że Stowarzyszenie wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. 6. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Stowarzyszenie na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Stowarzyszenie bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. 7. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji umowy z Stowarzyszeniem ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Stowarzyszeniem. Konieczność podania danych osobowych może też wynikać z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w takim przypadku niepodanie wymaganych danych może spowodować przeszkodę w realizacji umowy przez Stowarzyszenie. W przypadku, jeśli dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie tych danych jest dobrowolne. 
FaniMani

KALENDARZ ESTEKI

KALENDARZ DZIAŁAŃ 

WYPEŁNIJ Z NAMI PIT'a

WYPEŁNIJ SWÓJ PIT
<div style="position:relative;width:315px;margin:0 auto;">
<a href="https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000160148/"
title="Przekaż 1% naszej organizacji" target="_blank">
<img src="https://www.iwop.pl/szybki-start/pitax-new-start.png"
style="width:100%" alt="Przekaż 1% naszej organizacji" /></a></div>
PÓŁKOLONIE 2015
newsletter

newsletter

Facebook

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]